Lovce - Oficiálna stránka obce

Vzory žiadostí a tlačív

Dane a poplatky
Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti FO
Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti PO
Daň zo stavieb
Daň z bytov
Potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z nehnuteľnosti
Kultúra a šport
Oznamovacia povinnosť usporiadateľa podujatia
Stavebný úrad
Ohlásenie drobnej stavby
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
Žiadosť o dodatočné povolenie stavby
Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením
Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby
Žiadosť o povolenie odstránenia stavby
Vyhlásenie majiteľa susednej nehnuteľnosti
Životné prostredie
Žiadosť o výrub drevín