Lovce - Oficiálna stránka obce

Starosta

Starosta obce Lovce

richter
Bc. František Richter
Tel.: 037 / 6348 223
Mobil: 0918 547 193
E-mail: lovce.obecnyurad@gmail.com

     Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta. Funkcia starostu je verejná funkcia.

STAROSTA:

  • zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady a podpisuje ich uznesenia,
  • vykonáva obecnú správu,
  • zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
  • rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu.